ด่านศุลกากรภูเก็ต
Phuket Customs House
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ประมวลฯ (ข้อ ๑ ๐๑ ๐๑ ๐๓) ดังต่อไปนี้

  
-ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร
-ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
-ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวก   ด้านการค้าชายแดน
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ (ประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๑ ๐๑ ๐๔)

               เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

              ด่านศุลกากรภูเก็ต รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดพังงา (ประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๑ ๐๑ ๐๔ (๑.๔๐))

 

ด่านศุลกากรภูเก็ต (ประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๑ ๐๕ ๔๒)

          ด่านศุลกากรภูเก็ต เป็น ท่า หรือที่ สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก หรือนำเข้าและส่งออกซึ่งของทุกประเภท รวมทั้งของส่งออกที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน โดยที่ตั้ง เขตศุลกากร ทางอนุมัติ และด่านพรมแดน ของด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ..๒๕๕๓  หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2563 13:43:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรภูเก็ต - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรภูเก็ต สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ