ด่านศุลกากรภูเก็ต
Phuket Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรภูเก็ต


       ทำเนียบนายด่านศุลกากรภูเก็ต


          ชื่อ-นามสกุล                           ปี พ.ศ.

1.            หลวงวิสูตรสมบัติ                  2456 - 2463

2.            ขุนโหตรกิตยานุพันธ์             2463 - 2468

3.            ขุนพินัยศุลกกิจ                     2468 - 2468

4.            ขุนอาทรสุงกกิจ                     2468 - 2469

5.            หลวงโหตรกิตยานุพันธ์          2469 - 2472

6.            ขุนประเทียบศุลกากร            2472 - 2479

7.            ขุนจรูญรักษ์ภาษี                  2479 - 2485

8.            นายสำราญ อิมะไชย            2485 - 2486

9.            นายสวัสดิ์ คุ้มเกส                 2486 - 2489

10.          นายเผิญ เลื่อนฉวี                 2489 - 2490

11.          นายรส ถิ่นพังงา                    2490 - 2490

12.          ร.ท.สันต์ รูปะสุต                    2490 - 2491

13.          นายศิริ วาศวิท                      2491 - 2491

14.          นายพรหม สิทธิเวช               2491 - 2492

15.          นายประสิทธิ์ กีรติบุตร          2492 - 2493

16.          นายประพิท สัตยวณิช          2493 - 2494

17.          นายสิงโต อรุณโรจน์             2494 - 2503

18.          นายคัด อันตรเสน               2503 - 2504

19.          นายพิเชษฐ์ สุรัตตานนท์       2504 - 2505

20.          นายอนันต์ สมบุญ              2505 - 2506

21.          นายชั้น มิ่งขวัญ                 2506 - 2511

22.          นายนำ รัตน์พัฒน์              2511 - 2512

23.          นายนิยม พงษ์พานิช            2512 - 2512

24.          ร.ต.ยง ปรีชาชาญ                2512 - 2514

25.          นายสุขเกษม สุมนมาศ         2514 - 2517

26.          นายสมพล วัฒนวิกย์กิจ       2517 - 2522

27.          ร.ต.ไพฑูรย์ ปัญญางาม        2522 - 2524

28.          ว่าที่ร.ต.สว่างศรี สาตะโรจน์ 2524 - 2525

29.          นายอรุณ มิศกะเสวตร์          2525 - 2526

30.          นายทิม เจยาคม                   2526 - 2527

31.          นายทิพย์ ถนอมกิจ               2527 - 2530

32.          นายสุขุม จีนุพงศ์                2530 - 2530

33.          นายสุริยา สุขอนันต์              2530 - 2531

34.          นายฤทัย สังขะวัฒนะ           2531 - 2532

35.          นายระพีพงศ์ ศรีบุญนาค     2532 - 2534

36.          นายอนันตกรณ์ ปรัชญกุล    2534 - 2536

37.          นายมงคล แสงอินทร์             2536 - 2539

38.          นายสิทธิพร ไตรพิทักษ์         2539 - 2539

39.          นายเฉลิมยศ ชาญศิลป์        2539 - 2543

40.          นายประวัติ เอนกพูนสินสุข  2543 - 2543

41.          นายฤทธิไกร อุดมเวศย์         2543 - 2545

42.          นายจรัญ นาครัตน์              2545 - 2547

43.          นายสุรชาติ จันทวัชรากร      2547 - 2548

44.          นายเอกชัย วงศ์จินดา           2548 - 2548

45.          นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น              2548 - 2548

46.          นายภราดร พงษ์สุวรรณ       2548 - 2550

47.          นายจักรศลย์ กิฎามร            2550 - 2551

48.          นางวณาวรรณ นันทิยะกุล   2551 - 2552

49.          นายอนันต์ ศรีประเสริฐ (รษก) 2552 - 2554

50.          นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์          2554 - 2557

51.   นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา   2557 - 2559

52.   นายเอก สาตรวาหา          2559 - 2560

53.   นางกาญจนา สุวานิโช       2560 - 2562

54.   นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์         2562 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2563 13:41:20
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์โทร : 0-7621-1105
อีเมล์ : 75160000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรภูเก็ต - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรภูเก็ต สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ